foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

(4-letnie)

 

1a - klasa humanistyczno-społeczna  (influencer)

Rozszerzone przedmioty to język polski i j. angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografia, chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki

          Profil humanistyczny jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwersytetach  lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie filologie.

         Uczniowie tego profilu są bardzo aktywni biorąc udział w projektach, konkursach i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W ostatnich latach we współpracy z warszawskim Ośrodkiem Karta zgłębiali historię lokalną. Uczestniczyli w wyjazdach na studyjne spotkania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne a zapomniane miejsca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również z Fundacją Moczarskich co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez rodziców naszych uczniów.

         Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk dokumentujący życie szkoły. Absolwenci – dawni redaktorzy gazety obecnie pracują w wielu wydawnictwa, telewizji czy portalach internetowych.

W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy w zakresie bycia influencerem. Czyli osobą umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. Nauczymy pisać newsy, artykuły. Pokarzemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, tworzyć strony internetowe i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy filmów by były właściwą ilustracją przekazywanych treści.

Wszyscy uczniowie szkoły mogą aktywnie działać w samorządzie uczniowskim, wolontariacie. Klub uczniowski ACTIVA oraz realizowany projekt Starsi i Młodsi Razem w Zabawie i Nauce to doskonałe przykłady wieloletnich działań szkoły na rzecz społeczności lokalnej.

 

1b – klasa biologiczno - chemiczna

Rozszerzone przedmioty to biologia oraz j.angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografia, chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki

 

       Profil z biologią, chemią i matematyką jako przedmiotami wiodącymi jest skutecznym przygotowaniem do kształcenia na kierunkach- medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, leśnictwo, fizjoterapia, biotechnologia, oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.

        Wybierający profil biologiczno-chemiczny absolwenci otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu biologii, chemii i matematyki. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

         Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, olimpiadach i projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Konkursie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Lingwistycznej, Olimpiadzie Ekologicznej.

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

 

W obu klasach, trzeci przedmiot do wyboru pomiędzy geografią, chemią a matematyką.

 

Technikum w Zawadzkiem
(5-letnie)

 

1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmiot rozszerzony to język angielski

        Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).
W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL).
           Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu technika informatyka.

 

1Th: technik handlowiec - symbol cyfrowy zawodu 522305       (e-commerce)

Kwalifikacje:

    HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

    HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmiot rozszerzony to język angielski

Technik handlowiec to zawód dla osoby, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Wykonujący ten zawód potrafi przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. Handlowiec może prowadzić obsługę klienta metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji oraz wysyłkową. Do obowiązków handlowca należy prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie i prowadzenie działań handlowych, a także zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów, stosować pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury oraz ustalić różnice inwentaryzacyjne, określać koszty i przychody działalności handlowej, obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów, dobrać sposób rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej ze względu na stosowaną metodę sprzedaży.

Handlowiec powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami kultury zawodowej celem budowania pozytywnych relacji z klientami. Handlowiec powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym. Powinien posiadać zdolność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Analizując internetowe oferty pracy (zamieszczone np. na portalu pracuj.pl) można śmiało powiedzieć, że obszarem, w którym dziś stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów. Analitycy rynku pracy wskazują dla handlowców wiele kierunków rozwoju, m.in.: rozwój w kierunku sprzedaży bezpośredniej (Przedstawiciel Handlowy), czy też zarządzania zespołem sprzedaży (Kierownik Zespołu, Manager Grupy Sprzedażowej). Zawód „technik handlowiec” jest deficytowy wg różnych źródeł - w tym danych ze stron Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To zawód, w którym na pewno znajdziesz pracę!

W ramach dodatkowych zajęć z E-commerce proponujemy uczniom poszerzenie wiedzy w zakresie handlu elektronicznego.  Wirtualny świat umożliwia handlowcom oferowanie klientom sprzedaż produktów. Pokarzemy więc, jak tworzyć strony internetowe (e-sklepy), prowadzić e-marketing, analizę statystyk i rynków zbytu.

W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia w zawodzie „Technik handlowiec’ uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe: w zakresie kwalifikacji HAN.01. (po III klasie) oraz w zakresie kwalifikacji HAN.02. (po I semestrze V klasy). Odbywa też dwie praktyki zawodowe – dla kwalifikacji HAN.01. w III klasie, natomiast dla kwalifikacji HAN.02. w V klasie. Dzięki nawiązaniu współpracy i podpisaniu listu intencyjnego z firmą Kapica sp. z o.o. sp.k. odbycie takiej praktyki możliwe jest u lokalnego pracodawcy! Po zdaniu egzaminu zawodowego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w zakresie obu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty kwalifikacji HAN.01. i HAN.02., a po ukończeniu szkoły zdobywa wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec. Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

       Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” Projekt oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia.

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia
(3-letnia)

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej,  gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy 

          W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu.  Do tej pory uczniowie naszej szkoły najczęściej wybierali naukę w zawodach: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.


          Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach teoretycznych w województwie opolskim lub innych ośrodkach w Polsce. Kurs teoretyczny trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który podpisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego.


          Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W bieżącym roku szkolnym szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy z trzema lokalnymi firmami: Kapica sp. z o.o., Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. oraz Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Zgodnie z podpisanymi dokumentami szkoła podjęła współpracę z w/w firmami w zakresie kształcenia praktycznego. Firmy te oferują uczniom naszej szkoły kształcenie praktyczne oraz praktyki zawodowe i staże w wielu zawodach (m.in. stolarz, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny). Praktyczną naukę zawodu można również podjąć u każdego innego pracodawcy, który oferuje kształcenie w wybranym przez siebie zawodzie.

Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej a tytuł zawodowy potwierdza egzamin zawodowy w wyuczonym zawodzie. Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie Szkoły Branżowej II stopnia.


Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy.

DODATKOWE INFORMACJE w zakresie wyboru pracodawcy

W zakresie kształcenia młodocianych pracowników w szkole branżowej proponujemy wybór zawodów u naszych partnerów:

Alchemia S.A.alchemia
Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem

Osoba do kontaktu: Małgorzata Galeja
tel. 77 456 11 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane zawody:

AUTOMATYK 731107

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

ELEKTRONIK 742117

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

ELEKTRYK 741103

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

 

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

MECHANIK PRECYZYJNY 731103

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

 

MECHATRONIK 742118

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO 812122

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

ŚLUSARZ 722204

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

KAPICA SP. Z O.O. SP.K. kapica

Proponowane zawody:

MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

 

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH 814209
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 

 

Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. tehnodrew

Proponowane zawody:

STOLARZ 752205

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

 

logo

DMR KURZEJA 

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO 818116
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

Kontakt:

47-120 Żędowice
Strzelecka 40                Tel.: +48 77 461 66 73          Mobile: +48 664 475 916

 

 

 

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach nauki w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach zawodowych po ukończeniu szkoły.

 

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. To ustawienie można w każdej chwili zmienić, klikając opcję „Zmień ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, kliknij opcję „Tak, zgadzam się”. Dowiedz sie więcej na temat plików COOKIE np. jak je usuwać i co przechowują. Polityka prywatności - cookie.

  Akceptuje pliki COOKIE pochodzące z tej strony